Адвокатското друштво Софрониевска и Поленак е ориентирано кон корпоративното право и граѓанските области на правото, во рамки на кои обезбедува правна помош на клиентите во вид на давање на совети, правни мислења и застапување при:

  • подготовка и склучување на договори,
  • трговско право,
  • основање, статусни и други промени на трговски друштва,
  • заштита на странски инвестиции и домашни инвестиции во странство,
  • кредитни работи, банкарско право, финансиски институции,
  • правна помош од областа на работните односи,
  • правна помош во областа на градежништвото,
  • застапување пред сите судски, управни и административни органи и институции,
  • управување со недвижности и др.

За потребите на нашите клиенти Адвокатското друштво соработува и обезбедува услуги на сертифицирани стручни преводи од скоро сите странски јазици, како и услуги на лиценцирани вештаци, проценители и ревизори.

Адвокатското друштво соработува со повеќе адвокатски канцеларии и друштва од регионот и Европа, позиционирани во Лондон, Атина, Солун, Белград, Загреб, Сарево, Љубљана, Подгорица, Тирана, Приштина.